Odpowiedzialny biznes

Ochrona
środowiska

Grupa Kęty działa z troską o środowisko naturalne.

GK w liczbach

Celem działań prowadzonych w zakresie środowiska w Grupie Kęty jest możliwie najwyższa neutralność ekologiczna oraz trwały i zrównoważony rozwój.

Spółka przyjęła i stosuje zasadę zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez usuwanie przyczyn ich powstania. Naszym celem jest wydajne wykorzystywanie zasobów oraz maksymalne ograniczenie emisji do środowiska. Koncentrujemy się na ograniczaniu zużycia materiałów, wody i energii, eliminowaniu odpadów i materiałów niebezpiecznych. W odniesieniu do wyrobów stosujemy podejście oparte na cyklu życia produktu, redukując ich wpływ na środowisko poprzez efektywny proces odzysku.

GK

W celu efektywnego „inwestowania w ekologię” oraz podejmowania optymalnych decyzji dostosowaliśmy również system rachunkowości do wymogów środowiskowych. Realizowany model „zielonej księgowości” umożliwia nam pełną analizę kosztów oraz ujęcie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa aspektów środowiskowych.

GK

Regularna modernizacja parku maszynowego oraz funkcjonowanie opartego o zasadę ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO9001:2015 umożliwiają nam pełną zgodność z obowiązującym prawem oraz szybkie dostosowanie do nowych wymagań. W ramach systemu wdrożono procedury sterowania operacyjnego procesami z aspektami środowiskowymi oraz reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Zachowanie zgodności z prawem i neutralność ekologiczna są punktem wyjścia do prospołecznego zaangażowania Grupy Kęty oraz promocji zachowań proekologicznych.

Odpowiedzialność Grupy Kęty za środowisko wynika z przyjętej przez Zarząd Strategii opartej nazrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

Więcej informacji