technologie

Produkcja wlewków

Odlewnia zbudowana z czterech węzłów odlewniczych może wyprodukować do 50 000 ton wlewków rocznie.

GK w liczbach

Odlewnia przystosowana jest do odlewania wlewków o zróżnicowanych składach chemicznych. Cały wsad wytwarzany w naszej odlewni przeznaczamy wyłącznie na własne potrzeby produkcyjne.

Jest to szczególne miejsce w Grupie Kęty - najstarszy wydział produkcyjny całej firmy, początek historii Grupy Kęty i kolebka naszego dorobku w dziedzinie przetwarzania aluminium i jego stopów.

GK
Low CarbonKety
PRODUKCJA WLEWKÓW

W naszym zakładzie odlewni mamy również możliwości technologiczne,
aby produkować wlewki w sposób, który pozwala na niższą emisję dwutlenku węgla.

GK

BUREAU VERITAS przeprowadziła niezależną weryfikację śladu węglowego naszych wlewków produkowanych w tej technologii i potwierdziła niski poziom emisji na jednostkę produktu.

Łączna emisja gazów cieplarnianych (GHG) dla tych wlewków tylko:

GK

GK

W analizie BUREAU VERITAS uwzględniono etapy cyklu życia produktu („cradle to gate”) oraz emisję gazów cieplarnianych związaną z nabyciem i przetwarzaniem surowców, produkcją i transportem surowców, zużyciem paliw w produkcji i transporcie, zużyciem energii elektrycznej i cieplnej (wszystkie 3 zakresy).

Wyższa zawartość materiału pochodzącego z odzysku w składzie wlewków wiąże się z niższą emisją dwutlenku węgla. Ślad węglowy aluminium pochodzącego z odzysku to jedynie emisje związane z jego transportem. Dla porównania, przeciętny ślad węglowy wlewków produkowanych z aluminium pierwotnego, gdzie emisje obejmują również etap wydobycia i przetwarzania rudy glinu, wynosi w Europie 6,7t CO2e/t, a średnia światowa to 16,7t CO2e/t.

W Strategii Rozwoju Grupy Kęty S.A. na lata 2021-2025 obok celów biznesowych, wytyczone zostały również zadania wspierające globalne trendy dekarbonizacji i gospodarki obiegu zamkniętego. Podejmujemy szereg różnych działań środowiskowych, w tym prowadzących do obniżenia śladu węglowego naszych produktów.

GK